หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.tambonpromnimit.com องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2563 (ภ.ด.ส.3)
ประชาสัมพันธ์จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 10 เรื่อง แผนการส่งน้ำช่วงฤดูฝน 2563
รายงานของผู้สอบบัญชี​ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่​ 30​ กันยายน​ พ.ศ.2562
เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่องการนำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เข้าปรับปรุง
เรื่องรับสมัครคนงานทั่วไป (จ้างเหมาแรงงาน)
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้ที่ คลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/v4r0i7
เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2562
»» อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน (ชุดโต๊ะเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางซอยยายวี (นว.ถ.83-009) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง โครงการบูรณะทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางซอยยายวี (นว.ถ.83-009) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการบูรณะทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางซอยยายวี (นว.ถ.83-009) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทรงไทย หมู่ที่ 4 บ้านคลอง 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกว้าว-ดงน้อย หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง โครงการบูรณะทางผิวคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทาง น.ว.ถ.83-002 บ้านหนองหญ้ารังกา-บ้านโพธิ์คอย หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทรงไทย หมู่ที่ 4 บ้านคลอง 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกว้าว-ดงน้อย หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะทางผิวคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทาง น.ว.ถ.83-002 บ้านหนองหญ้ารังกา-บ้านโพธิ์คอย หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
นายสมเกียรติ คงทิม
สายด่วน นายก.
โทร.083-962-3966
ปลัด อบต.
นางชุติมา อาจแก้ว
(รักษาราชการแทน ปลัด อบต.)

ร่วมตั้งด่านกวดขันการจราจร​ ณ​ ป้อมสายตรวจตำบลพรหมนิมิต ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
โครงการอบรมให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารฯ ณ วัดคลองแปด ร่วมลงพื้นที่ดูความคืบหน้า การพัฒนาสระบ่อดินขาว โครงการอบรมให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารฯ
ลงพื้นที่ดูการทำฐานถังน้ำคอนกรีต บริเวณสระบ่อดินขาว พิธีปิดโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

ข้อบัญญัติตำบล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903
Copyrights © 2020 www.tambonPromnimit.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (รับทำเว็บไซต์ อบต.) ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand